Πρόγραμμα

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το Πρόγραμμα του παρόντος συνεδρίου, καθώς και τον τόμο περιλήψεων.

- Πρόγραμμα Συνεδρίου

- Τόμος Περιλήψεων