Υποβολή Πλήρους Άρθρου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ (Η’ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΟ) ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

 

Οι συγγραφείς, των οποίων τα κείµενα θα παρουσιαστούν στο συνέδριο, καλούνται να      υποβάλλουν  το  χειρόγραφό  τους  προς  δηµοσίευση  στα  πρακτικά  του Συνεδρίου µετά την παρέλευση του Συνεδρίου (θα ακολουθήσει ειδική ενηµερωτική ανακοίνωση).

 

Το κείµενο απαιτείται να ακολουθεί τις παρακάτω οδηγίες:

 

   Γλώσσα: Ελληνικά ή Αγγλικά

 

   Αποστολή για τα Πρακτικά: ένα (1) αντίγραφο της εισήγησης σε ηλεκτρονική µορφή αποθηκευµένο σε αρχείο µορφής .doc ή .docx (Microsoft Office Word 1997-2003 ή Microsoft Office 2017)

 

   Σελίδα:  Α4

 

 

    Μέγεθος:   5.000 λέξεις το πολύ,   συµπεριλαµβανοµένων   της   βιβλιογραφίας, πινάκων, παραποµπών και παραρτηµάτων.

 

   Περιθώρια:  παντού 3 εκ.

 

    Στοίχιση:   πλήρης, εκτός του τίτλου και των στοιχείων του συγγραφέα που θα είναι στοιχισµένα στο κέντρο

 

   Διάστιχο: 1,5

 

   Γραµµατοσειρά:  Cambria 12 στ. (10 στ. για τις υποσηµειώσεις)

 

 

Η πρώτη σελίδα της εργασίας θα περιέχει κατά σειρά:

 

   Τον τίτλο της εισήγησης στοιχισµένο στο κέντρο (16 στ. , bold).

 

    Μια κενή γραµµή.

 

     Επώνυµο και όνοµα συγγραφέα στοιχισµένο στο κέντρο µε πλήρη στοιχεία:

 

ιδιότητα, Πανεπιστήµιο, Ερευνητικό κέντρο ή άλλο και ηλεκτρονική διεύθυνση (12στ., bold).

 

   Δύο κενές γραµµές.

 

   Το  κείµενο  µε  πλήρη  στοίχιση  (12  στ.),  υποσηµειώσεις  (10  στ.).  Κείµενο  και υποσηµειώσεις σε διάστιχο 1,5.


     Περίληψη

 

 

Παραποµπές: Οι παραποµπές εντός κειµένου θα γράφονται σε παρένθεση και θα έχουν την εξής  µορφή: (Brown 2000), (Brown 2001: 63-68), (Brown & Smith 2003), (Brown et al.  2004). Οι λατινικοί χαρακτήρες a, b, c, κ.τ.λ. θα χρησιµοποιούνται για να διακρίνουν     διαφορετικά βιβλία ή εργασίες του ίδιου συγγραφέα που δηµοσιεύτηκαν την ίδια     χρονιά π.χ. (Brown 2000a, 2000b). Για πολλαπλές παραποµπές: (Brown 2005, Smith  1998).

 

Βιβλιογραφία: όλες οι αναφορές µε παραποµπές και η υπόλοιπη βιβλιογραφία θα παρατίθενται στο τέλος του κειµένου σε αλφαβητική σειρά και µε εσοχή της δεύτερης σειρά (1.27 cm) όπως παρακάτω:

 

Άρθρα σε περιοδικά:

 

 

Kossinets, G, & Duncan J. W. (2009) Origins of homophily in an evolving social network. American Journal of Sociology 115:405–450.

 

Βιβλία:

 

 

Denzin, N. & Lincoln, Y. (2000) Handbook in qualitative research. Thousands Oaks, CA: Sage.

 

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόµους:

 

 

Dahlgren, P. (1997) Cultural studies and media research, in J. Corner, P. Schlesinger &  R.  Silverstone  (eds)  (pp.  48-64).  An  international  handbook  of  media research. London: Routledge.

 

Διατριβές / Διπλωµατικές εργασίες:

 

 

Choi, M. (2008) Contesting Imaginaires in death rituals during the Northern song dynasty. PhD diss., University of Chicago.


Ηλεκτρονικές Πηγές:

 

 

Chicago manual of style  (2011).  Author-date system. Accessed October 1 2011. http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html