ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΟΥ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ (Θ’ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΟ) ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

Οι συγγραφείς, των οποίων τα κείµενα θα παρουσιαστούν στο συνέδριο, καλούνται να υποβάλλουν  το  χειρόγραφό  τους  προς  δηµοσίευση  στα  πρακτικά  του Συνεδρίου µετά την παρέλευση του Συνεδρίου (θα ακολουθήσει ειδική ενηµερωτική ανακοίνωση).

 

Το κείµενο απαιτείται να ακολουθεί τις παρακάτω οδηγίες:

 

 • Γλώσσα: Ελληνικά, Ιταλικά, Αγγλικά
 • Αποστολή για τα Πρακτικά: ένα (1) αντίγραφο της εισήγησης σε ηλεκτρονική μορφή αποθηκευμένο σε αρχείο μορφής .doc ή .docx (Microsoft Office Word 1997-2003 ή Microsoft Office 2017)
 • Σελίδα: Α4
 • Μέγεθος: 5000 λέξεις το μέγιστο, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιογραφίας, πινάκων, παραπομπών και παραρτημάτων
 • Περιθώρια: παντού 3 εκ.
 • Στοίχιση: πλήρης, εκτός του τίτλου και των στοιχείων του συγγραφέα που θα είναι στοιχισμένα στο κέντρο
 • Διάστιχο: 1,5
 • Γραμματοσειρά: Cambria 12 στ. (10 στ. για τις υποσημειώσεις)

Η πρώτη σελίδα της εργασίας θα περιέχει κατά σειρά:

 • Τον τίτλο της εισήγησης στοιχισμένο στο κέντρο (16 στ. , bold)
 • Μια κενή γραμμή
 • Επώνυμο και όνομα συγγραφέα στοιχισμένο στο κέντρο με πλήρη στοιχεία: ιδιότητα, Πανεπιστήμιο, Ερευνητικό κέντρο ή άλλο και ηλεκτρονική διεύθυνση (12 στ., bold)
 • Δύο κενές γραμμές
 • Το κείμενο με πλήρη στοίχιση (12 στ.), υποσημειώσεις (10 στ.). Κείμενο και υποσημειώσεις σε διάστιχο 1,5
 • Περίληψη

Παραπομπές: Οι παραπομπές εντός κειμένου θα γράφονται σε παρένθεση και θα έχουν την εξής μορφή: (Nodelman, 2008), (Nodelman, 2008: 19-21), (Abbott & Tarbox, 2017), (Myers et al., 2006). Οι λατινικοί χαρακτήρες a, b, c, κ.τ.λ. θα χρησιμοποιούνται για να διακρίνουν  διαφορετικά βιβλία ή εργασίες του ίδιου συγγραφέα που δημοσιεύτηκαν την ίδια  χρονιά π.χ. (Kristeva 1980a, 1980b). Για πολλαπλές παραπομπές: (Fry, 1985· Miall, 2006).

Βιβλιογραφία: όλες οι αναφορές με παραπομπές και η υπόλοιπη βιβλιογραφία θα παρατίθενται στο τέλος του κειμένου σε αλφαβητική σειρά και με εσοχή της δεύτερης σειράς (1.27 cm), όπως παρακάτω:

Άρθρα σε περιοδικά:

Benton, M. (1984). The Methodology Vacuum in Teaching Literature, Language Arts, 61(3), 265-275.

Άρθρα σε ηλεκτρονικά περιοδικά:

Forni, D. (2021). Literature for self-discovery. Looking into adolescence through graphic novels. Journal of Literary Education, 5, https://ojs.uv.es/index.php/JLE/article/view/20429/20031

Βιβλία:

Abrams, M. H. (1953). The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition. New York: Oxford University Press.

Bishop, W. & Starkey, D. (2006). Keywords in Creative Writing. Logan, Utah: Utah State University Press.

Earnshaw, S. (eds.) (2007). The Handbook of Creative Writing. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους:

Wertsch, J. & Smolka, A. L. B. (1994). Continuing the dialogue. Vygotsky, Bakhtin and Lotman. In H. Daniels (ed.), Charting the Agenda: Educational Activity after Vygotsky (pp. 69-92). London: Routledge.

Διατριβές/Διπλωματικές εργασίες:

Αναγνώστου, Ε. (2017). Η δημιουργική γραφή (πεζογραφία) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Ανακτήθηκε στις 08.02.2022 από https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/39908

Παναγιωτίδης, Γ. (2017). Λογοτεχνική θεωρία και συγγραφική πρακτική. Ίσος Ιησούς: Μυθιστόρημα σαν διατριβή. Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Ανακτήθηκε στις 08.02.2022 από https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/41059

Λιολιοπούλου, Κ. (2020). Η Δημιουργική Γραφή στο «ντιβάνι» του I. Yalom. Από την ψυχοθεραπεία στη Δημιουργική Γραφή. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, ΠΜΣ «Δημιουργική Γραφή». Ανακτήθηκε στις 08.02.2022 από https://dspace.uowm.gr/xmlui/handle/123456789/1847

Ηλεκτρονικές Πηγές:

Πύλη για την ελληνική γλώσσα. Μελέτες σε θέματα της λογοτεχνίας. Ανακτήθηκε στις 06.02.2022 από https://www.greek-language.gr/greekLang/literature/studies/essays/index.html